Årsmøte 2018 i Østkanten Bluesklubb

Østkanten Bluesklubb inviterer til årsmøte 26.april kl 1800 på Thon Hotell Rosenkrantz Oslo.

Saker til behandling her ihht ØBKs vedtekter § 6:

· Velge møteleder og referent

· Velge medlemmer som skal undertegne protokollen · Behandle innkalling og dagsorden · Behandle styrets årsmelding · Behandle foregående års regnskap med revisjonsberetning · Behandle program og budsjett for inneværende år · Velge styre, herunder leder · Velge revisor og valgkomité · Behandle innkomme forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 3 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet. Det er tilstrekkelig at dokumentene gjøres tilgjengelig på Østkanten Bluesklubbs hjemmesider.

Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent før årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

Tid: 26. april 2018 Kl: 1800

På Thon Hotell Rosenkrantz Oslo i Rosenkrantz' gate 1, 0159 Oslo

Med vennlig hilsen/Kind regards
Jarl von Anshus
Tlf: +4740228770