Vedtekter

Vedtekter for Østkanten Bluesklubb, vedtatt i Oslo 2. mars 2005

§ 1 Navn
Foreningens navn er Østkanten Bluesklubb og har tilholdssted i Oslo. Klubben ble stiftet lørdag 18. februar 1995 på Pigalle i Bydel Gamle Oslo.

§ 2 Form, tilslutning
Østkanten Bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening, og er medlem i Norske Konsertarrangører og Norsk Bluesunion.

§ 3 Formål
Østkanten Bluesklubb har som formål å arrangerer konserter og sosiale tilstelninger. Utgangspunktet for all aktivitet er at medlemmene skal ha en arena for sosial tilhørighet og en kulturell berikelse. Klubben ønsker å være inkluderende for hele Oslo, og skal være en pådriver for et godt bymiljø. På den måten ønsker vi å ta et medansvar for det samfunnet vi lever i. Østkanten Bluesklubb skal søke å ha god kontakt med andre organisasjoner, og yte hjelp og bistand så sant det er mulig.

Blues dreier seg ikke om hudfarge eller form, men representerer menneskelige erfaringer gjennom århundrer og i alle kulturer. For oss er tilhørighet til bluesen like mye en følelse som musikksmak. Vi ønsker å vise bredden i bluesen, og ser det som naturlig å presentere alle musikksjangere som har bluesen som utgangspunkt.

For Østkanten Bluesklubb er blues og internasjonal solidaritet to sider av samme sak. Derfor markerer vi hvert år den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og arbeidernes internasjonale dag 1. mai. Antirasisme, likestilling mellom kjønn og grupper, samt en mer rettferdig fordeling av goder, er viktige temaer for Østkanten Bluesklubb.
Vi ønsker at våre tiltak skal være kontakt og nettverkskapende. Et viktig mål er å rekruttere flere unge mennesker til bluesmiljøet.

§ 4 Medlemskap

 1. Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Østkanten Bluesklubb. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.
 2. Kontingent og kontingentperiode fastsettes av årsmøtet. Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. desember det enkelte år. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Østkanten Bluesklubb.

  Medlemskapet medfører bl.a.
  • billigere adgang til egne arrangementer
  • medlemspris hos andre klubber som er medlem i NBU
  • abonnement på Bluesnews
 3. Dersom et medlem ikke betaler kontingenten etter den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Østkanten Bluesklubbs formål og virksomhet kan ekskluderes etter styrevedtak. Eksklusjon kan ankes til årsmøte.

§ 5 Styret
Østkanten Bluesklubb ledes av et styre på minst 8 personer. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, kan styret supplere seg selv. Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styret konstituerer seg selv, og velger et arbeidsutvalg (AU) med minst 3 personer, som forestår den daglige driften. AU-vedtak skal være enstemmige. Ved uenighet legges saken frem for styret.

Styret skal velge delegater til NKA og NBU.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er Østkanten Bluesklubbs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet skal

 • Velge møteleder og referent
 • Velge medlemmer som skal undertegne protokollen
 • Behandle innkalling og dagsorden
 • Behandle styrets årsmelding
 • Behandle foregående års regnskap med revisjonsberetning
 • Behandle program og budsjett for inneværende år
 • Velge styre, herunder leder
 • Velge revisor og valgkomité
 • Behandle innkomme forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 3 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet. Det er tilstrekkelig at dokumentene gjøres tilgjengelig på Østkanten Bluesklubbs hjemmesider.

Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent før årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§ 7 Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og Østkanten Bluesklubbs regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger en revisor som har til oppgave å gå gjennom Østkanten Bluesklubbs regnskaper, og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet vedtar.

§ 8 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak av årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

§ 9 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.